Say

Thi nhân nằm ngủ ngoài đồng
Người nồng hương rượu, trăng hồng men bia
Đi đâu mà nhớ miền kia
Đi đâu mà nhớ miền kia mà về
Hoa cau rụng trắng triền đê
Vườn trầu phong phủ, người về người đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *