Mơ Màng Mơ Màng Trần Gian

Lại qua, qua lại một thời
Đứng ngồi, ngồi đứng một đời về không
Về không, về không cõi lòng
Cõi lòng một cõi, về mong mẹ cười

Mẹ cười, cười giữa đường xưa
Đường xưa, lối cũ, đường chưa có đèn
Có đèn đường rộng chẳng quen
Chẳng quen đường rộng, lạ bên đường làng

Mơ màng mơ màng trần gian
Trần gian mà rộng, trần gian mà về

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *