Nhớ nhà 2

Xa lâu núi rừng, về không tiện
Ở mãi đô thành, mộng cũng vơi
Quán lẻ làm thơ không ngòi bút
Một trăng trằn trọc sáng chưa thôi
Mà sao đông nay về muộn quá
Chẳng lạnh cho ta một chút thôi
Phải chăng hờn giận gì ai đó
Hay mãi đô thành, mộng cũng vơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *