Nhớ nàng

Tôi trồng cho được cây nhài
Hẹn dăm năm nữa hoa cài tóc hoa
Ngồi thơ cho ngày dài ra
Cho mây giăng mắt hình ta nhớ nàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *