Đòi thơ

Xe hoa đèo cả mảnh trăng tròn

Rượu say ngồi ngắm mộng cỏn con

Trăng vào cửa sổ đòi thơ

Việc quân chẳng bận thì giờ sao đây

Vẫn nơi lều cỏ gối mây

Thơ còn dăm chữ là may lắm rồi

Kinh bang tế thế chẳng mơ

Làm người hèn kém lại dơ với lòng

Mộng đời làm mãi chẳng xong

Con con mộng bạc cũng long đong hoài

Đầu thu trăng sáng chảy dài

Thơ còn dăm chữ để mai viết bù

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *