Buồn 1

Lên thang nghe gió nhủ mưa thầm

Gác trọ không đèn hết cố nhân!

Ta trở về đây không gối chăn

Một mình ly rượu… rét căm căm

Không là lính thú sầu biên ải

Cũng thấy lòng chia dưới cát lầm!

Nhớ lại mùa mưa những thuở nào

Rượu rồi nâng cổ áo lên cao

Dăm ba mồi thuốc đi chung bóng

Lòng chép cho lòng bao chiêm bao!

Gối mãi đêm dài lên bút giấy

Dong đèn cho cạn giọt trầm tư

Đời như quán vắng khi tàn khách

Đâu những cồn mây rối tóc bù.

Nào biết mộng người đi những đâu

Chả buồn qua lại cánh song nhau!

Một hai ba bốn ngày nay nữa

Cây cỏ lòng hoang đến bạc đầu

Tro bụi giờ trơ lại chiếu hồng

Nhà như cổ mộ mặc thây lòng

Gia đình đắp đổi tình thiên hạ

Cho hết không còn nước mắt trong!

Lên thang nghe gió nhủ mưa thầm

Gác trọ không đèn, hết cố nhân!

Nhấc chén nghĩ khinh người Chiến Quốc

Phù hoa thường đổi mất tri âm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *