Bát nhã tâm kinh

Phật nói trọn vẹn, đầy đủ không thiếu xót, không thể thêm bớt về con người, Tâm lý học chỉ là một phần nhỏ nằm trong những điều Phật nói.
Bát Nhã Tâm Kinh là trái tim của Đạo Phật, ngắn ngọn mà tròn đầy, rốt ráo
Nhà trị liệu hiểu sơ về Ngũ uẩn đã có thể động đến sâu thẳm tâm hồn, tâm trí con người, từ đó khéo léo sửa đổi điều hoà hiện tượng bên ngoài.
Tâm lý trị liệu có thể trị phần nào tâm bệnh, Phật pháp lại có thể khiến con người thâm nhập vào một trạng thái trên cả hạnh phúc, là An Lạc ngay trong Khổ đau, Tự tại đón nhận cuộc đời.

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
Xá-lợi-tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc.
Thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *