Ẩn cư

Tôi không muốn đất trời xoay chuyển nữa

Tháng với ngày biền biệt đuổi nhau trôi

Xuân đừng về! Hè đừng gieo ánh lửa!

Thu thôi sang! Ðông lại não lòng tôi!

Trăng có treo xin đừng phiền tôi nữa

Trời có mọc thì hãy mọc mình thôi

Để tôi mình tôi trong tôi lặng lẽ

Nếu có nhớ nhớ thôi là đủ rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *