Đề

Cảnh đẹp bốn mùa lả lơi mãi

Thoi đưa thườn thượt lướt qua tay

Dặm ngàn đất khách thân lăn lóc

Thu thăm sân nhỏ úa lá bay

Lầu con gió thổi rèm lay động

Xóm nhỏ đìu hiu mưa tạt vào

Mỗi sáng buồn thêm đầu tóc bạc

Lòng này dài quá biết làm sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *