Sầu chi sầu chi

Chiều nay ngồi với mây ngoài núi
Chén rượu như chừng có cả giông
Em uống với ta
Nào bé nhỏ
Sầu chi
Sầu chi
Mà đau lòng
Kể ra vui nhỏ cũng dễ hèn
Ta đến cùng đường
Ta rủ em
Thì thôi chẳng bận gì mây gió
Nay ngồi đây rồi
Ta với em
Em uống xong ly thì hãy về
Thằng say kể lể chớ mà nghe
Ví von tuồng tịch dăm chén rượu
Mây gió hát cùng tiếng suối khe
Mà này rót hộ ta chén nữa
Nửa đầy nửa cạn cũng chẳng vơi
Mây cứ đường mây về viễn xứ
Ta ngồi lại đây
Sầu cứ sầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *