Đừng

 Đừng em
 Phố đã vào đông
 Đừng thêm gió trút vào trong
 mắt sầu
 Đường về
 gót dẫm hoa cau
 Đừng sang ngang nữa tôi rầu như mưa
 Đừng quay mặt
 phía tôi thừa
 Khoảng không em ấy mùa chưa
 lấp đầy
 Đừng buông tóc lệch đường mây
 để môi trôi lạc hết ngày lại đêm
 Đừng rơi
 nắng lạ chân thềm
 vài ba lá rụng cũ mềm miền thu
 tôi về nhặt lá mù u
 sang sông ai để mịt mù
 Mưa giăng. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *